កម្ចីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

អំពីក្រុមហ៊ុនស្ពានលុយ About Spean Luy

 

ក្រុមហ៊ុនស្ពានបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

 

មកទល់ឥលូវនេះក្រុមការងារស្ពានបានទទួលការខលចូលជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជន

 

ស្ពានបានទទួលការចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យជាងមួយរយពាក្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៏នេះ

 

ក្រុមការងារពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា

 

សូមបញ្ជាក់សំនួរដែលទទួលបានជារឿយៗ

 

តើក្រុមហ៊ុនស្ពានជាអ្វី? តើស្ពានធ្វើអ្វី?

 

ជាអង្គការ ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថាន មែនទេ?

 

ចម្លើយ មិនមែនទេ