កាតឥណទាន

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចជ្រើសកាតឥណទានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក? How to choose the best Credit Card

៣ ពិនិត្យមើលតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ

តម្លៃដែលថោកបំផុតចាប់ពី ៥ ទៅ ១០ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ នេះគឺជាការចំណាយ

បន្ថែម ដូចនេះកាលដែលមានតម្លៃថោកគឺកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែវាមានភាពមិនល្អ ប្រសិនបើតម្លៃសេវាកម្មថ្លៃ

 

៤ ពិនិត្យរង្វាន់

អ្នកអាចទទួលបានសារៈប្រយោជន៏ជាច្រើនពីកាតឥណទានដូចជា ពិន្ទុ ការបញ្ចុះតម្លៃ ការធានារ៉ាប់រង ពិន្ទុចម្ងាយនៃការហោះហើរ ល ។ តើមួយណាដែលអ្នកចង់បានជាងគេ ?

ពេលខ្លះការសន្សំពិន្ទុ អាចបញ្ចូលតម្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ។

 

ពេលដែលអ្នកទិញឥវ៉ាន់លើប្រព័ន្ធវេបសាយ ចំណាយប្រាក់ច្រើន ឬ អ្នកខ្វល់ពីសុវត្ថិភាព នោះកាតឥណទាននឹងអាចជួយអ្នកបាន

 

នៅពេលក្រោយ ពួកយើងនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីកាតឥណទានណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

 

 

Go to the next page to read in English