កាតឥណទាន

អត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើកាតឥណទាន Benefits of using Credit Cards

 

ឱកាសក្នុងការទទួលបានសំណង

 

ប្រសិនបើផលិតផលណាមួយដែលអ្នកមានការមិនពេញចិត្ត ឬ អ្នកលក់អាចបោកអ្នកដោយលក់ផលិតផលមានភាពខុសគ្នាពីទម្រង់ដើម នោះអ្នកអាចស្នើរធនាគារដើម្បីសងអ្នកវិញ ឬឱ្យពួកគេធ្វើការដោះស្រាយ

ជំនួសអ្នក ប៉ុន្តែក្នុងករណីនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ ។

 

យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងករណីដែលមានចោរលួចហើយព្យាយាមប្រើកាតរបស់

អ្នកដើម្បីដកប្រាក់ នោះអ្នកអាចទាក់ទងទៅធនាគារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង ។

 

 

 

ប្រវត្តិឥណទានល្អ

 

វាជាការល្អដែលអ្នកគួរបង់ប្រាក់តាមពេលកំណត់ ដើម្បីអោយប្រវត្តិនៃការខ្ចីប្រាក់

របស់អ្នកល្អ ។ វាអាចជួយអ្នកនៅថ្ងៃណាមួយពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើការខ្ចីប្រាក់

ពីព្រោះអ្នកមានប្រវត្តិនៃការបង់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា ។ នេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់

ពេលអនាគតខ្លាំងណាស់ ។

 

 

ការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ

 

អ្នកដែលផ្តល់កាត និង ហាងឬភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួន ប្រាកដជាមានការសហការ

គ្នា ហើយនេះជាអត្ថប្រយោជន៏ដែលអ្នកអាចមានឱកាសទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ

ប្រហែលពី ១០% ទៅ ២០% អាស្រ័យទៅលើកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេទាំងសងខាង ។

 

បន្ថែមពីនេះ អ្នកផ្តល់កាតជាច្រើនតែងមានការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗពីគ្នា

ដូចជា ការធានារ៉ាប់រង ឬ ចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើរផ្លូវអាកាស ។

 

តើចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនេះមានន័យដូចម្តេច ?

 

ចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស គឺសំដៅទៅលើពិន្ទុអ្នកទទួលបានរៀងរាល់

ពេលដែលអ្នកជាវអ្វីមួយ រួចអ្នកធ្វើការសន្សំពិន្ទុនោះសម្រាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ

អាកាស ។

 

ចំនុចទាំងប៉ុន្មានខាងលើ  តើមួយណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៏ជាង ?

នៅពេលក្រោយ ពួកយើងនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកអំពីការជ្រើសរើសកាតណាមួយ

ដែលល្អបំផុត ។

 

 

Go to English to read in English