កាតឥណទាន

អត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើកាតឥណទាន Benefits of using Credit Cards

 

អត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើកាតឥណទាន

(English from page 4)

 

សាកស្រមៃបន្តិចទៅមើលថា ប្រសិនបើអ្នកទៅផ្សារទំនើប ហើយអ្នកបានចាប់អារ

ម្មណ៏ទៅលើរ៉ូបមួយដ៏ស្អាត ។

 

អ្នកពិតជាចង់បានវាខ្លាំងណាស់ ដូចនេះតើអ្នកត្រូវ

ធ្វើយ៉ាងណាពេលដែលអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញរបស់នោះ?

 

កុំបារម្ភអី កាតឥណទានអាចជួយអ្នកបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ។