លុយ

Banking on cheese ធនាគារឈីស

 

ធនាគារឈីស (Banking on cheese)

(English from page 4, 日本語は7ページ目)

 

ឈីស ធ្វើឡើងពីទឹកដោះគោ ហើយប្រើភាគច្រើនជាមួយភីស្សា ឬ ផាសស្តារ ។

 

វាគ្រាន់តែជាប្រភេទអាហារតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រុមការងារស្ពានបានរកឃើញថា

ឈីសអាចធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំមកខ្ចីលុយបាន

 

ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ។ អញ្ចឹងតើនៅឯណាវិញ?