អាជីវកម្ម

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការកំណត់ថវិកា How to set a business budget in Cambodia

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការកំណត់ថវិកា

(English from page 3)

 

នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់អ្នក

 

ដំបូង គួរដៅគោលដៅលើជំនួញរបស់អ្នក ។

វិធីដែលងាយបំផុតគឺគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកលក់ផលិតផល ឬផ្តល់សេវាកម្ម

ដល់អតិថិជនម្នាក់។

 

នោះអ្នកអាចដឹងពី ចំណូលប្រចាំខែនឹងប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក

 

បន្ទាប់មក ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ

តើសេវាកម្ម នឹង ផលិតផលមួយ មានតម្លៃប៉ុន្មាន ក្នុងការទិញ ឬ អភិវឌ្ឍន៏ ?

 

តើអ្នកនឹងមានគម្រោងជួលបុគ្គលិកប៉ុន្មាននាក់ ហើយផ្តល់ប្រាក់ខែប៉ុន្មាន ?

 

កុំភ្លេចគិតទៅលើការចំណាយតិចតួចដូចជា សម្ភារៈការិយាល័យ កាតទូរស័ព្ទ ល ។