កម្ចី

ឧបករណ៏គិតប្រាក់កម្ចី Loan calculator

Loan calculator

 

 

We learnt that interest grows two ways, single and compound.

 

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក How to calculate interest on your saving

 

រៀនបន្ថែមទៀតអំពីការប្រាក់ Let’s learn more about interest

 

But it was about saving. How about loans?

 

It is mostly the same but here is one of the most important things you should understand beforehand.

 

Loans are compound interest, meaning interest is on both your principal and interest.

 

You can find how much to pay back  by just filling in a few boxes!

 

[loan-calculator]

 

The interest in the box is per year, not per month.

If your interest rate is per month, please multiply by 12 so that it becomes yearly interest for this calculator.

Please note it might show you different numbers because you need to pay fees to borrow money additionally. Usually the amount is 1.0% or 1.5% of the loan amount but it depends on loans or banks so it is better to check beforehand.