កម្ចី

ឧបករណ៏គិតប្រាក់កម្ចី Loan calculator

ឧបករណ៏គិតប្រាក់កម្ចី

 

ពួកយើងបានរៀនពីការប្រាក់មានពីរប្រភេទ គឺការប្រាក់ទោល នឹងការប្រាក់បរិវេណ

ប៉ុន្តែនោះគឺអំពីការសន្សំចុះចំណែកឥណទានវិញ?

 

វាមានភាពដូចគ្នាច្រើន ប៉ុន្តែវាក៏មានចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវដឹងមុន។

 

ឥណទានគឺការប្រាក់បរិវេណ មានន័យថាការប្រាក់គឺគិតទាំងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់

 

ពួកយើងមានឧបករណ៏ដែលអាចគណនាប្រាក់ឥណទានបាន ហើយវាមានភាពសាមញនឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដូចគ្នា

 

 

 

 

Loan Calculator

  Original Size  

 

ការប្រាក់ដែលនៅក្នុងប្រអប់គឺគិតជាឆ្នាំ មិនមែនគិតជាខែ។ ប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់របស់អ្នកគិតប្រចាំខែ ចូរអ្នកគុណនឹង12 ដូចនេះការប្រាក់នឹងក្លាយជាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ។

 

វាអាចនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីរចំនួនតួរលេខខុសគ្នាបន្តិចពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវបង់ ពីព្រោះអ្នកត្រូវ បង់លើការប្រាក់ក្នុងការទទួលបានកម្ចី។

 

 

ជាធម្មតា អាចចាប់ពី ១.0% ឬ ១.៥% នៃប្រាក់គោល ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃប្រាក់កម្ចី ឬ ធនាគារដូចនេះវាមានភាពប្រសើរបើអ្នកបានធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យមុន ។

 

Go to next page to read in English