កម្ចី

រៀនបន្ថែមទៀតអំពីការប្រាក់ Let’s learn more about interest

 

រៀនបន្ថែមទៀតអំពីការប្រាក់

(English from page 3)

 

ពូកែខាងគណនាពីអត្រាការប្រាក់ អាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំប្រាក់ នឹងរកប្រាក់បន្ថែម

 

ពួកយើងបានរៀនកាលពីលើកមុនអំពីការរក្សាប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារអាចអោយអ្នកនូវប្រាក់បន្ថែមដែលហៅថាការប្រាក់ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់នៅពេលដែលអ្នកខ្ចីឥណទាន

 

វាជានិច្ចកាល ជាភាគរយប្រចាំឆ្នាំ ប៉ុន្តែពេលខ្លះជាភាគរយប្រចាំខែចំពោះប្រាក់ឥណទាន

 

 

ការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ

 

ប្រាក់គោល * អត្រាការប្រាក់

 

ពិតជាងាយស្រួលណាស់មែនទេ?

 

ឧទាហរណ៏ ១០០០ដុល្លារ * ៥% = ៥០ដុល្លារ

 

ប្រសិនបើវាខ្លីជាងមួយឆ្នាំនឹងគិតយ៉ាងណា?

 

ប្រាក់គោល * អត្រាការប្រាក់ * ចំនួនថ្ងៃ/៣៦៥

 

១០០០ដុល្លារ * ៥% * ១០០ថ្ងៃ/៣៦៥ =

 

រកមើលចម្លើយនៅទំព័របន្ទាប់