ព័ត៌មាន

ពត៌មានប្រចាំសប្តាហ៏ News of the week

ពត៌មានប្រចាំសប្តាហ៏

(English available from next page)

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មិនព្រួយបារម្ភពីការមិនសងប្រាក់ឥណទាននៅអគារប៊ូឌិញ

០៧ មិថុនា ២០១៧: ចំនួនជាង ៤៩២គ្រួសារនឹងរៀបចំចាកចេញពីអគារប៊ូឌិញនេះ រីឯតម្លៃនៃ

អចលនទ្រព្យអគារមួយនេះគឺចាប់ពី ២០០០ដុល្លារ ទៅ ២២០០ដុល្លារក្នុង១ម៉ែត្រការេ ។

យ៉ាងណាមិញ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តការតាមដាន នឹងស្ថែងរកអាស័យដ្ឋានថ្មីរបស់អតិថិ

ជន។ បន្ថែមពីនេះ គ្រួសារមួយចំនួនបានខ្ចីកម្ចីសាមគ្គីដែលតម្រូវអោយមានអ្នកចូលរួមចាប់ពី២នាក់

ឡើងទៅ ដូចនេះមានការងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសំណងកម្ចីពីពួកគេ។

 

 

 

ធនាគារជាតិកំពុងត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទម្លាក់តម្លៃអត្រាការប្រាក់

០៦ មិថុនា ២០១៧: ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានកំណត់អត្រាការប្រាក់អោយមកនៅត្រឹម១៨%ក្នុង

មួយឆ្នាំ នឹងបានជំរុញអោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្តល់ឥណទានដល់

អតិថិជន។ ជាលទ្ធផល គ្រឹះស្ថានជាច្រើនបានគោរពតាមនូវការកំណត់នេះ ហើយការកំណត់អត្រា

ការប្រាក់អាចនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ធនាគារធំ ប៉ុន្តែចំពោះគ្រឹះស្ថានតូចៗអាចនឹងប្រឈមមុខ

 

 

ឥណទានអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងគួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំនេះ

០៤ មិថុនា ២០១៧: ចំនួននៃអ្នកស្នើរសុំឥណទានបានកើនឡើងដល់ទៅ២៩% នឹងទំហំនៃការស្នើរ

សុំកើនឡើងដល់៣០% ស្របពេលដែលឥណទានអចលនទ្រព្យឈានដល់ ៤៧% នឹង ឥណទាន

ផ្ទាល់ខ្លួនកើនដល់២៨%។]

 

Go to next page to read in English