កម្ចី

តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ

៣ ស្វែងរកពត៌មានមុនទិញ

ពេលដែលអ្នកទៅទិញផ្ទះ អ្នកគួរតែស្វែងរកឯកសារឬសាកសួរអ្នកលក់ផ្ទះពីឯកសារ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញផ្ទះរបស់អ្នកទិញមុនៗ នឹងធ្វើការសាកសួរពួកគេអំពី

ផ្ទះដែលអ្នកបម្រុងនឹងទិញនោះ។

សាកសួរពត៌មានពីពួកគេដូចជា ទីតាំង ការសាង

សង់ ផ្ទះនោះមានវិវាទ ឬក៏យ៉ាងណា។

ពីព្រោះអ្នកលក់ប្រាកដជាប្រាប់អ្នកអំពី

ពត៌មានល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះនោះជាមិនខាន។

កំុចំណាយទឹកប្រាក់ទាំងអស់

របស់អ្នក ទិញរបស់ផ្សេងៗទៀត។

ក្រោយពេលដែលអ្កបានទិញផ្ទះដំបូងរបស់

អ្នកហើយ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៏សប្បាយណាស់។

អ្នកនឹងអាចធ្វើការទិញរបស់ផ្សេងៗដូចជា ឡានទំនើបគ្រឿងសង្ហារិមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែល

អ្នកនៅសល់។

កំុធ្វើបែបនោះ ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ នៅមានការចំណាយជាច្រើនទៀតក្រៅពីការទិញផ្ទះ ដូចនេះអ្នកគួរតែសន្សំទឹកប្រាក់របស់អ្នកនៅធនាគារល្អប្រសើរជាង។

នៅពេលដែលអ្នកសន្សំប្រាក់នៅធនាគារ នោះគ្រឹះស្ថាននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអោយអ្នក ហើយអ្នកអាចយកទឹកប្រាក់

ទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបាន។

សន្សំជាមួយនឹងគំនិតដ៏ល្អ ហើយឈ្ពោះទៅមុខជាមួយគោលដៅបន្ទាប់ អាចជាឡាន ឬក៏ការក្រេបទឹកឃ្មំុជាដើម។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742