កម្ចី

តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ

១. ការកំណត់ចំណាំលើការចំណាយផ្សេងៗ

នៅពេលដែលអ្នកទិញផ្ទះ អ្នកក៏ត្រូវចំណាយទៅលើធានារ៉ាប់រង ពន្ធ ការរៀបចំ នឹងការបង់វិក័យប័ត្រដូចជាទឹកនឹងភ្លើងទឹកនឹងភ្លើងគឺជាការចំណាយដែលអ្នកទិញផ្ទះគួរតែពិចារណាពីព្រោះនេះជាការចំណាយប្រចាំខែ។

២ សិក្សាជាដំបូងសិន

អ្នកគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអ្នកប្រឹក្សាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនឹងអាចប្រហែលជាមេធាវី។ ការដែលសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយ

អ្នកជំនាញ ពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់។

ជាធម្មតា អ្នកលក់ផ្ទះ នឹង អ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះតែងតែជាដៃគូរជាមួយធនាគារ ដើម្បីផ្តល់នូវឥណទានទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងអាចប្រាប់អ្នកតាមត្រង់ ឬក៏ផ្តល់អ្នកនូវពត៌មានដែលពិតនោះទេ។

ពួកយើងសូមផ្តល់យោបល់អោយ អ្នកគួរតែដឹងអំពីទំហំទឹកប្រាក់ ការបង់ប្រចាំខែ នឹងចំនួនទឹកប្រាក់សរុប។

វាអាចនឹងមានការកើនឡើងពីរដងនៃតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិនបើឥណទាននោះប្រើ

រយៈពេលយូរ។

៣ ស្វែងរកពត៌មានមុនទិញ

មុនពេលដែលសម្រេចចិត្តថាទិញអ្នកគួរតែធ្វើការសាកសួរអ្នករស់នៅជិតនោះពួកគេអំពីតំបន់ជំុវិញនោះ ការសាងសង់ ឬក៏ទំនាស់ដីធ្លី។

ពីព្រោះអ្នកលក់ប្រាកដជាប្រាប់អ្នកអំពីពត៌មានល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះនោះជាមិនខាន។

៤ កុំចំណាយទឹកប្រាក់ទាំងអស់ទៅលើការទិញរបស់ផ្សេងៗ

ក្រោយពេលដែលអ្្នកបានទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកហើយ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៏សប្បាយណាស់។ អ្នកនឹងអាចធ្វើការទិញរបស់ផ្សេងៗដូចជា ឡានទំនើបគ្រឿងសង្ហារិមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនៅសល់។

កំុធ្វើបែបនោះ

ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើនៅមានការចំណាយជាច្រើនទៀតក្រៅពីការទិញផ្ទះ ដូចនេះអ្នកគួរតែសន្សំទឹកប្រាក់របស់អ្នកនៅធនាគារល្អប្រសើរជាង។

នៅពេលដែលអ្នកសន្សំប្រាក់នៅធនាគារ នោះគ្រឹះស្ថាននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអោយអ្នក ហើយអ្នកអាចយកទឹកប្រាក់ទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបាន។

សន្សំជាមួយនឹងគំនិតដ៏ល្អ ហើយឈ្ពោះទៅមុខជាមួយគោលដៅបន្ទាប់ អាចជាឡាន

ឬប្រហែលជាការក្រេបទឹកឃ្មុំ?

តើអ្នកមានគិតអំពីការទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកឬទេ? មុនពេលដែលអ្នកគិតថាចង់ធ្វើ

ជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ,អ្នកគួរគិតអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត វាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃណាមួយ ឬក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រេច

ទិញផ្ទះនោះ។ នៅខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរតែដឹង

ការទទួលបានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយសម្រាប់ការអនុម័ត។

ការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការស្វែងរកផ្ទះដែលសមនឹងថវិការបស់អ្នក។

អ្នកប្រហែលជាគិតថាការដែលបានគិតគូរលើការទិញផ្ទះមួយពិតជាមិនពិបាកនោះទេ ប្រសិនបើមានប្រាក់ខែគ្រប់ល្មមនឹងអាចបង់បាន។

ជាការពិតណាស់រឿងនេះភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះអតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់ទើបតែមានគំនិតចង់បានផ្ទះថ្មី។

ការដែលទិញផ្ទះបង់រំលស់ពិតជាមានភាពពិបាកជាងការដែលអ្នកបានគិត ដូចនេះចូរអានផលវិបាកទាំង៥ដែលអ្នកគួរតែដឹង។

១. ការកំណត់ចំណាំលើការចំណាយផ្សេងៗ

នៅពេលដែលអ្នកទិញផ្ទះ អ្នកក៏ត្រូវចំណាយទៅលើធានារ៉ាប់រង ពន្ធ ការរៀបចំ នឹងការបង់វិក័យប័ត្រដូចជាទឹកនឹងភ្លើងទឹកនឹងភ្លើងគឺជាការចំណាយដែលអ្នកទិញផ្ទះគួរតែពិចារណាពីព្រោះនេះជាការចំណាយប្រចាំខែ។

បាននិយាយថា “ចូរចាំថាពន្ធអចលនទ្រព្យនិងធានារ៉ាប់រងមាននិន្នាការនៃការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ” ។ ”

បើទោះបីជាអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទិញវាឥឡូវសូមសួរខ្លួនអ្នកថាតើអ្នកនឹង

អាចមានលទ្ធភាពទិញពេលដែលចំណាយកើនឡើងនៅពេលក្រោយឬទេ»។

អ្នកដែលចាប់ផ្តើមទិញផ្ទះលើកដំបូងតែងតែគិតថាធនាគារឬអ្នកដែលអោយប្រាក់កម្ចីមកកាន់ពួកគាត់ប្រហែលជានិយាយថាពួកគាត់មិនគ្រប់លក្ខណសម្រាប់ការខ្ចីឬអាចខ្ចីបានចំនួនទឹកប្រាក់តិច។

ដូចនេះពួកគាត់ជ្រើសរើសការរកមើលផ្ទះមុន នឹងទៅធនាគារសម្រាប់ខ្ចីប្រាក់។

២ សិក្សាជាដំបូងសិន

អ្នកគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ អ្នកប្រឹក្សាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនឹងអាច

ប្រហែលជាមេធាវី។ ការដែលសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានពិ

ភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ ពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់។ ជាធម្មតា អ្នកលក់ផ្ទះ នឹង អ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះតែងតែជាដៃគូរជាមួយធនាគារ ដើម្បីផ្តល់នូវឥណទាន

ទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងអាចប្រាប់អ្នកតាមត្រង់ ឬក៏ផ្តល់អ្នកនូវពត៌មានដែលពិតនោះទេ។ ពួកយើងសូមផ្តល់យោបល់អោយ អ្នកគួរតែដឹងអំពីទំហំទឹកប្រាក់ ការបង់ប្រចាំខែ នឹងចំនួនទឹកប្រាក់សរុប។ វាអាចនឹងមានការកើនឡើងពីរដងនៃតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិនបើឥណទាននោះប្រើ

រយៈពេលយូរ។