ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៏ជាមួយដៃគូរសហការ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា1 Interview with our partner SONATRA Microfinance Part.1

ស្ពាន៖ ការរីកចម្រើនរបស់គ្រឹះស្ថានអ្នកឆ្នាំមុនគួរអោយកត់សម្គាល់ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងណា
ខ្លះដើម្បីបានសម្រេចដូចនេះ?

 

អ្នកស្រី បុប្ផា៖ ឆ្នាំមុនពួកយើងខំប្រឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី ។

 

ការពន្យារពេលនៃការបង់ប្រាក់គឺមានចំនួនតិច ចំនុចវិជ្ជមានរបស់ពួកយើងគឺធ្វើការទំនាក់ទំនង
ជាមួយអតិថិជនដើម្បីជួយជ្រុមជ្រែងពួកគាត់ ហើយព្យាយាមស្វែងរកចំណោតបញ្ហានឹង
ដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកគាត់ ។

 

អតិថិជនខ្លះខំប្រឹងខ្លាំងដូចនេះពួកយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅពួកគាត់ជាញឹកញាប់ បន្ទាប់មក
គឺជួយពួកគាត់។ ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនគឺមានសុវត្ថិភាពជាមួយដីធ្លីនឹងសឹងតែមិនមានការមិន
គោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាឡើយ ។

 

ស្ពាន៖ អ្វីទៅជាចំនុចខ្លាំងរបស់អ្នក?

 

អ្នកស្រី បុប្ផា៖ ដំបូងបង្អស់គឺភាពបត់បែន ពួកយើងព្យាយាមយល់ពីអតិថិជន នឹងតែងតែ

 

បត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

 

ឧទាហរណ៏៖ ពួកយើងរចនាផលិតផលថេរ ប៉ុន្តែខ្លះទៀតគឺមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាព

 

ដូចជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង់ប្រាក់ជាដើម ពួកយើងតែងតែធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

 

ទីពីរ ពេលវេលា ពួកយើងផ្តល់កម្ចីអោយបានរហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន ។

 

 

ការប្រាក់ទាបជាងមធ្យមភាគ ប៉ុន្តែចំនុចនេះគឺពួកយើងចង់អោយអតិថិជនមានបទពិសោធន៏

 

ល្អក្នុងការយក ឬ ទទួលឥណទានជាមួយពួកយើង ។

 

To read in English, please go to next page