លុយ

ឆាឈីង ភាគ២ Cha-Ching Part.2

ឆាឈីង ភាគ២

តើឆាឈីងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអ្វី ?
ឃ្លីបចុងក្រោយគឺនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្តពិសេសនៃហិរញ្ញវត្តុ៖ ការរកប្រាក់ ចំណាយ សន្សំ និង បរិច្ចាក ។

 

តើតួអង្គមួយណាដែលអ្នកពេញចិត្តជាងគេ ?

 

ចាស់ស្ទីន អ្នកដែលចូលចិត្តរកប្រាក់មែនទេ ?

 

ឬ ផិបភើរ៏ដែលតែងតែចំណាយ ចំណាយ នឹង ចំណាយក្នុងការដើរទិញឥវ៉ាន់ ?

 

ចំពោះក្រុមការងារស្ពានចូលចិត្ត ព្រូដិនស៏ជាងគេ ។

 

អ្នកដឹងទេថាព្រោះអ្វី ?

 

នាងបានកត់ត្រានូវរបស់ដែលត្រូវការ នឹងចង់បង្កើតគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អនៅថ្ងៃ
អនាគត ។

 

ឆែកមើលវេបសាយរបស់ពួកយើង

 

 

តើថ្ងៃនេះយ៉ាងណាដែរ ?

 

អង្គុយចុះជាមួយក្មេងៗ រួចរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នា

 

Go to next page to read in English