ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

ឆាឈីង ! Cha-Ching!

ឆាឈីង

តើត្រូវបង្រៀនក្មេងអោយយល់អំពីអក្ខរកម្មហិរញ្ញត្ថុបែបណា?
តោះទស្សនាឆាឈីងទាំងអស់គ្នា

 

តើឆាឈីងជាអ្វី?

 

ក្មេងប្រាក់ឆ្លាតឆាឈីង គឺជាកម្មវិធីអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ក្មេងអាយុ៧ទៅ១២ឆ្នាំជា
មួយនឹងការយល់ដឹង ឧបករណ៏នឹងការអនុវត្ត ពួកគេត្រូវការធ្វើការសើុបអង្កេតនូវការសម្រេច
ចិត្តហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅនឹងក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ ។

 

ភាពយន្តនោះបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសនៅអាសីុអាគ្នេយ៏ អ្នកមួយចំនួនប្រហែលបានទស្សនា
ភាពយន្តនេះនៅក្នុងបណ្តាញអាសីុរូបថ្លុករួចមកហើយ ។
ក្រុមការងារស្ពានបានសន្ទនាជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ពួកយើងយល់ថា
ស្ពាននឹងព្រូដិនសលកម្ពុជាមានគំនិតដូចគ្នា ហើយពួកគេបានទទួលយល់ព្រមជាមួយស្ពាន
ក្នុងការបង្ហាញវីដេអូនោះនៅក្នុងវេបសាយរបស់ពួកយើង ។

 

អង្គុយចុះជាមួយនិងកូនៗរបស់អ្នក រួចរីករាយនឹងការទស្សនានេះ ។

 

 

Go to next page to read in English