កាតឥណទាន

វិធីណែនាំអំពីកាតឥណទានដោយស្ពាន

ពួកគេគិតប្រាក់ពីហាង នឹងពេលខ្លះទៀតពីយើងទៅលើតម្លៃប្រចាំឆ្នាំដើម្បីកាន់កាតនោះ

សម្រាប់ហាង វាជាការល្អដែលពួកគេទទួលយកការបង់ប្រាក់ដោយកាតឥណទាន

ពីព្រោះអតិថិជននឹងមានការកើនឡើង នឹងពេលខ្លះពួកគេអាចទិញឥវ៉ាន់ថ្លៃៗជាមួយនឹងកាតនោះ

ចុះពួកយើងវិញ?

តើមានអត្ថប្រយោជន៏ពីការប្រើប្រាស់កាតទេ?

ប្រើកាតឥណទានមានគុណវិបត្ត នឹងគុណសម្បត្តិ

រៀនអំពីអត្ថបទនេះនៅពេលក្រោយ