កាតឥណទាន

វិធីណែនាំអំពីកាតឥណទានដោយស្ពាន Guide to Credit Card by Spean

 

ពួកគេគិតប្រាក់ពីហាង នឹងពេលខ្លះទៀតពីយើងទៅលើតម្លៃប្រចាំឆ្នាំដើម្បីកាន់កាតនោះ

 

សម្រាប់ហាង វាជាការល្អដែលពួកគេទទួលយកការបង់ប្រាក់ដោយកាតឥណទាន

 

ពីព្រោះអតិថិជននឹងមានការកើនឡើង នឹងពេលខ្លះពួកគេអាចទិញឥវ៉ាន់ថ្លៃៗជាមួយនឹងកាតនោះ

 

ចុះពួកយើងវិញ?

 

 

តើមានអត្ថប្រយោជន៏ពីការប្រើប្រាស់កាតទេ?

 

 

ប្រើកាតឥណទានមានគុណវិបត្ត នឹងគុណសម្បត្តិ

 

រៀនអំពីអត្ថបទនេះនៅពេលក្រោយ

 

Go to next page to read in English