កាតឥណទាន

វិធីណែនាំអំពីកាតឥណទានដោយស្ពាន

កាតឥណទានគឺជាកាតផ្លាស្ទិចដែលអាចអោយអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគាររួចយកទៅទិញឥវ៉ាន់

តោះចូរមើលលំហូរប្រាក់នោះ

អ្នកទៅទិញនំប័ុងមួយនៅហាង

ជាមួយនឹងកាតឥណទាន ហាងនោះគិតប្រាក់ពីធនាគារ មិនមែនពីអ្នក

បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវសងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានខ្ចីពីធនាគារ

មានន័យថា  ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះទឹកប្រាក់ ដូចនេះហើយទើប

ហាងនោះទទួលកាតឥណទានពីអតិថិជន

នៅពេលដែលអ្នកបានសងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានខ្ចីពីធនាគារជាមួយនឹងពេលកំ

ណត់ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកយឺត អ្នកត្រូវបង់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

អញ្ចឹង តើក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ជាមួយកាតឥណទានបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ស្វែងរកនៅទំព័របន្ទាប់