កាតឥណទាន

វិធីណែនាំអំពីកាតឥណទានដោយស្ពាន Guide to Credit Card by Spean

 

វិធីណែនាំអំពីកាតឥណទានដោយស្ពាន

 

(English from here)

៦៣៦,០០០,០០០? តើលេខទាំងនេះមានន័យដូចម្តេច?

 

លេខរបស់កាតឥណទានចាប់ពី៤ម៉ាកអន្តរជាតិដូចជាវិីសា គឺ៦៣៦លាននៅក្នុងពិភពលោកក្នុង

ឆ្នាំ២០១៥។ នេះមានន័យថាជិត១០%នៃប្រជាជនក្នុងលោកបានកាន់កាតឥណទានមិនតិចជាង

១នៃកាត។

 

 

ប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនចាប់ផ្តើមស្គាល់អំពីកាតឥណទាន

 

អ្នកបានឃើញព្រឹត្តការណ៏នឹងការផ្សព្វផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៏ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង

 

ភ្នំពេញ

 

ប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនអាចពន្យល់បានទេថាតើកាតឥណទាននេះប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

 

 

តើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងកាតអេធីអឹមដែលធនាគារបានផ្តល់អោយ?

 

 

តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយកាតឥណទាន?

 

 

នេះគឺជាវិធីណែនាំសម្រាប់អ្នក