ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] កម្ចី​របស់​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ទើរ​តែ​នៅ​ទ្រឹង​ក្នុងឆ្នាំ ​២០១៦ MFI slower growth

 

MFI sector has seen massive growth in the last several years but it became relatively slow in 2016.

 

Not only loan portfolio but the number of customers also has been smaller to 2.14 million households from 2.19 million.

 

However, the NPL which stands for Non-Performing Loan increased by 1.5% from 0.7%.

 

To read more, please click here.

 

The whole sector has to take action to improve the quality of loans as well as operation.

 

How are they going to do?

 

Follow the latest financial news with Spean.

 

More news about Cambodian banking sector;

ស្ថេរភាពនៃឥណទាននៅបន្តកើនឡើង Steady credit growth continues

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ MFI look for help from ministries

ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទិញ​យក​ហ្វូណន CP Bank purchases Funan MFI