ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] កម្ចី​របស់​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ទើរ​តែ​នៅ​ទ្រឹង​ក្នុងឆ្នាំ ​២០១៦ MFI slower growth

កម្ចី​របស់​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ទើរ​តែ​នៅ​ទ្រឹង​ក្នុងឆ្នាំ ​២០១៦ MFI slower growth

ភ្នំពេញៈ កម្ចី​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​កម្ពុជា​ស្ទើរ​តែ​មិន​មាន​កំណើន​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន ដោយ​សារ​កំណើន​ឥណទាន​នៅ​ទ្រឹង បន្ទាប់ពី​ការ​ទទួល​បាន​កំណើន​ដ៏​ធំ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

(The article is originally from Post Khmer/ Phnom Penh Post)

 

[ពត៌មាន/NEWS]

ស្ថេរភាពនៃឥណទាននៅបន្តកើនឡើង Steady credit growth continues

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ MFI look for help from ministries

ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទិញ​យក​ហ្វូណន CP Bank purchases Funan MFI

 

 

To read in English, please go to next page