ការសន្

ជំរុញខ្លួនអ្នកដើម្បីសន្សំប្រាក់ Force yourself to save more money

  1. Challenge with your friend

This tip is really fun and good for you to practice.

 

Ask one of your friends to compete with you on who is the best saver.

 

Set a date and how much you are going to save.

 

You can earn more money and make yourself a good saver.

 

 

 

  1. Forget your saving account

This is a different approach for those who care about how much they have saved every single day. Why not bother checking?

 

After you open two accounts we mentioned earlier, you do not have to remember about your saving account so that the amount simply gets more automatically with interests.

 

This idea could be helpful if you are a bad saver. What you will have to do is remember at one point that you have been saving for long. You will be astonished by the amount of interests that you earned!!

 

 

Want to study more about saving? You might like articles below;

 

តើអ្នកពូកែសន្សំប្រាក់ទេ? Are you a good saver?

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

 

តើនារីៗធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសន្សំទឹកប្រាក់ 2ពាន់ដុល្លារបាន? How women save 2,000USD?

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1 Saving account ranking in commercial banks 1

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត How to choose the best saving account

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ RANKING -saving account in MFIs-