ការសន្

ជំរុញខ្លួនអ្នកដើម្បីសន្សំប្រាក់ Force yourself to save more money

  1. ប្រកួតប្រជែងជាមួយមិត្តរបស់អ្នក

មធ្យោបាយនេះពិតជាមានភាពសប្បាយនឹងល្អសម្រាប់អ្នកក្នុងការអនុវត្ត។ ស្នើរសុំមិត្ត

របស់អ្នកដើម្បីប្រជែងជាមួយអ្នកថាតើអ្នកណាជាអ្នកសន្សំប្រាក់បានច្រើនជាង។

 

កំណត់ថ្ងៃនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងធ្វើការសន្សំ។ អ្នកអាចសន្សំបានប្រាក់មួយ

ចំនួននឹងអាចអោយអ្នកក្លាយជាអ្នកពូកែសន្សំប្រាក់។

 

 

  1. បំភ្លេចគណនីសន្សំរបស់អ្នក

នេះមានភាពផ្ទុយគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលខ្វល់ពីការសន្សំប្រាក់របស់ពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 

ហេតុអ្វីបានជារំខានក្នុងការឆែកមើល? បន្ទាប់ពីអ្នកបើកពីរគណនីដូចដែលពួកយើង

បានសរសេរនៅខាងលើ អ្នកមិនចាំបាច់ចងចាំគណនីសន្សំរបស់អ្នកទេ ពីព្រោះអត្រា

ការប្រាក់របស់អ្នកនឹងមានការកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

 

គំនិតនេះប្រហែលជាល្អ

សម្រាប់អ្នកដែលមិនពូកែខាងសន្សំប្រាក់។

 

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចងចាំថាអ្នកបានសន្សំប្រាក់ជាយូរណាស់មកហើយ។

 

អ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលអ្នកបានមើលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានសន្សំ។

 

រៀនច្រើនទៀត?

តើអ្នកពូកែសន្សំប្រាក់ទេ? Are you a good saver?

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

 

តើនារីៗធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសន្សំទឹកប្រាក់ 2ពាន់ដុល្លារបាន? How women save 2,000USD?

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1 Saving account ranking in commercial banks 1

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត How to choose the best saving account

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ RANKING -saving account in MFIs-

 

To read in English, please go to next page