ការសន្

ជំរុញខ្លួនអ្នកដើម្បីសន្សំប្រាក់ Force yourself to save more money

ជំរុញខ្លួនអ្នកដើម្បីសន្សំប្រាក់

ប្រសិនបើអ្នកចង់សន្សំប្រាក់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ចូរអានគន្លឹះរបស់ពួកយើងលើការធ្វើយ៉ាងណាទើបសន្សំប្រាក់បាន។

 

ពួកយើងជឿជាក់ថា មនុស្សម្នាក់ៗគួរសន្សំប្រាក់ទោះបីជាអ្នកប្រហែលជាគិតថាមិន

 

អាចនឹងមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើង ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែគិតពីការចូលនិវត្តន៏ កូនៗរបស់អ្នក

ជំងឺ។

 

កុំចាប់ផ្តើមសន្សំពេលដែលអ្នកត្រូវការ វាមិនមែនងាយស្រួលដូចដែលអ្នកបាន

គិតនោះទេ ដូចនេះចូរចាប់ផ្តើមប្រត្តិបត្តិសន្សំប្រាក់ឥឡូវនេះ។

 

 

  1. គិតសន្សំសម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែ

ពួកយើងតែងតែមានការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែដូចជា ការជួល អគ្គិសនី នឹងការបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ។គិតថាការសន្សំប្រាក់គឺជាការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។

 

អ្នកចំណាយលើខ្លួនអ្នកហើយគិតថាវាជាផ្នែកដែលអ្នកត្រូវចំណាយ។

 

វាមានការងាយស្រួលសម្រាប់ការរុញខ្លួនអ្នកធ្វើការសន្សំប្រាក់អ្នកនឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការចំណាយ។

 

 

  1. ជាការប្រសើរបើមានជាងមួយគណនី

នៅក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើការចំណាយជ្រុលដោយអចេតនា យ៉ាងហោចណាស់អ្នកគួរតែមានពីរគណនី មួយសម្រាប់ការចំណាយ នឹងមួយទៀតសម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក។

 

 

នេះជាការការពារអ្នកក្នុងការដែលអ្នកចំណាយទៅលើរបស់មួយចំនួនហើយមានការប៉ះពាល់ដល់គណនីសន្សំរបស់អ្នក។

 

ពួកយើងផ្តល់យោបល់អោយអ្នកមានគណនីដែលមានកាលកំណត់សម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងអាចទទួលបានការ

 

ប្រាក់ពីធនាគារ។