ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] ស្ថេរភាពនៃឥណទាននៅបន្តកើនឡើង Steady credit growth continues

 [ពត៌មាន/NEWS] ស្ថេរភាពនៃឥណទាននៅបន្តកើនឡើង Steady credit growth continues

ស្ថេរភាពនៃឥណទាននៅបន្តកើនឡើង

 

ទំហំ នឹង តម្លៃនៃអ្នកប្រើប្រាស់ឥណទានមានការកើនឡើងជិតបីឆ្នាំ នៅកំឡុងត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជាលទ្ធផលប្រាក់កម្ចីផ្ទះបានកើនឡើង នឹង កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន, នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតដោយទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានរបស់កម្ពុជា។

 

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា(CBC)បានឱ្យដឹងថានៅក្នុងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ឥណទានប្រចាំ

ត្រីមាសរបស់ខ្លួនចំនួននៃកម្មវិធីឥណទាននេះបានកើនឡើង 29 ភាគរយនៅក្នុងចំនួននិង 30 ភាគរយនៅក្នុងតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលបីខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2017 បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

 

ការជំរុញកំណើននេះគឺកម្មវិធីសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះដែលបានកើនឡើង 47 ភាគរយនិងមានកំណើនខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពាក់កណ្តាលភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ។

 

អានបន្ថែម សូមចុចត្រង់នេះ

 

(អត្ថបទនេះដកស្រង់ពី ភ្នំពេញប៉ុស្ត)

 

 

កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន នឹងកម្ចីទិញផ្ទះគឺពេញនិយម ប៉ុន្តែអ្នកខ្ចីកម្ចីមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីអត្រាការប្រាក់

ដែរឬទេ និងចំណុចផ្សេងទៀតនៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីនេះ?

 

រៀនជាមួយពួកយើងដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាទាំងអស់នេះ នឹងបង្កើតអោយមានជីវិតល្អប្រសើរ។

 

To read in English, please go to next page