ការសន្

តើអ្នកពូកែសន្សំប្រាក់ទេ? Are you a good saver?

តើអ្នកពូកែសន្សំប្រាក់ទេ?

មនុស្សជាច្រើនចង់ក្លាយជាអ្នកមាន ដើម្បីទិញផ្ទះឬឡានទំនើប, សម្រាប់គ្រួសារឬធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេស?

 

នេះតែងតែមានសំនួរថា តើអ្នកជាមនុស្សពូកែខាងសន្សំប្រាក់ឬទេ?

 

តើអ្នកដឹងពីចម្លើយដ៏ល្អបំផុតឬទេ?

 

ទៅកាន់ទំព័របន្ទាប់ដើម្បីដឹងពីចម្លើយដែលល្អបំផុត។