លុយ

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ 250,000,000,000USD!?

ប្រវែងរបស់ទឹកប្រាក់ ២៥០លានកោដគឺស្មើរនឹង ៣៨,៩៨៩,៨២៣គីឡូម៉ែត្រនៃ
ទឹកប្រាក់

 

នេះគឺជាចម្ងាយរវាងភពផែនដីនឹងភពព្រះច័ន្ទជាង១០១ដង

ពួកយើងអាចបង្កើតឡើងវិញនូវស្ថានីយ៏យាន្តអាវកាសដែលមានតម្លៃជាង១៥០លានកោដដុល្លារ

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ!

 

Go to next page to read in English

(Source from Wired)