លុយ

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ 250,000,000,000USD!?

ប្រសិន១ដុល្លារតំរៀបឡើងចំនួន២លានកោដដុល្លារ វានឹងស្មើរ២៧,៣០៥គីឡូម៉ែត្រ
នេះគឺការធ្វើដំណើរទៅមកពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងឡូសអេជេលេស (Los Angeles)

តំបន់នោះនឹងគ្របដណ្តប់ដោយ២៥០លានកោដដុល្លារ គឺ២,៥៨៤គីឡូម៉ែត្រ
វាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រាលកម្រាលព្រំជំុវិញប្រទេសដែលតូចមួយដូចសិង្ហបុរីបានជាងបីដង