លុយ

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ 250,000,000,000USD!?

 

ពួកយើងនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកថា តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះជាមួយទឹកប្រាក់ទាំងនោះ
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអេផលចែកចាយទឹកប្រាក់ទាំងនេះទៅប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុង
ពិភពលោកជាមួយនឹងចំនួនស្មើរៗគ្នា ដូចនេះក្នុងមនុស្សម្នាក់នឹងទទួលបាន ៣២.២៥ដុល្លារ។

 

ឬអាចស្មើរនឹង ៣១២នាវាកម្សាន្ត


ទឹកប្រាក់១ដុល្លារគឺ១ក្រាមមានន័យថា២៥០លានកោដដុល្លារ មានទំងន់ ២៥០០០០០០០គីឡូ

នេះមានទំងន់ធ្ងន់ស្មើរនឹង ដំរី៤២,៣៩៦ក្បាល

ឬស្មើរនឹង១,២២៤រូបសំណាក់សេរីភាពនៅអាមេរិច