លុយ

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ 250,000,000,000USD!?

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជាមួយលុយទាំងនេះ?

 

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ
តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជាមួយលុយទាំងនេះ?

ក្រុមហ៊ុនអេផល (Apple Inc) ថ្មីៗនេះទើបនឹងប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុននេះមានទឹកប្រាក់ជាង២៥០,០០០,០០០ដុល្លារ នៅក្នុងធនាគារមួយ។

ពិបាកនឹងស្រមៃថាយ៉ាងណាណាស់មែនទេ?