ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

1 year in USD, monthly interest

 

3. HKL 7.7%

 

 

2. LOLC 7.75%

 

 

1. Kredit 7.75%

 

 

 

1 year in USD, maturity interest

 

3. Amret 7.0%

 

 

 

 

2. AMK 7.25%

 

 

 

1. Kredit, HKL, LOLC, Prasac 8%!

 

 

 

1 year in Riel, monthly interest

 

3. HKL 8.7%

 

 

 

2. AMK 8.75%

 

 

 

1. Kredit, LOLC and Prasac 9.5%

 

 

 

1 year in Riel, maturity interest

 

3. HKL 9.0%

 

 

 

 

2. Prasac 9.75%

 

 

 

1. Kredit, LOLC 10%

 

 

 

Please let us know if you know better rates!

 

Check ranking on microfinance from here

 

Read how to choose a bank to open an account from here

 

Don’t forget to learn how to save money from here