ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

 

មួយឆ្នាំគិតជាដុល្លារ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ

 

3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ…7.7%

 

 

2.​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី…7.75%

 

 

1. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត…7.75%

 

 

មួយឆ្នាំគិតជាដុល្លារ អត្រាការប្រាក់មានកាលកំណត់

 

3.  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត…7.0%

 

 

 

2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ អេអឹមខេ…7.25%

 

 

1. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត,​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសីុ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់…8%

 

 

មួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់រៀល អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ

 

3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ហត្ថាកសិករ…8.7%

 

 

 

 

2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ អេអឹមខេ…8.75%

 

 

 

 

1. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត,​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសីុ​​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់…9.5%

 

 

មួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់រៀល អត្រាការប្រាក់មានកាលកំណត់

 

3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ហត្ថាកសិករ…9.0%

 

 

2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់…9.75%

 

 

1. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត,​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសីុ…10%

 

 

សូមផ្តល់ជាពត៌មានបន្ថែម ប្រសិនបើមានអត្រាការ​ប្រាក់ល្អជាងនេះ

 

អានអត្ថបទបន្ទាប់អំពីការសន្សំទឹកប្រាក់នៅទីនេះ,

 

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ 

 

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

 

Go to next page for English