ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំបង្អស់នៅកម្ពុជា AIA coming to the Kingdom

 ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំបង្អស់នៅកម្ពុជា។

 

 

វត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយនេះមានឈ្មោះអេអាយអេ ដែលទើបតែចូលខ្លួនមកក្នុងកម្ពុជា។

 

 

អ្នកតំណាងអោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបញ្ជាក់ថា ហេតុដែលក្រុមហ៊ុននេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែ ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ធកិច្ច នឹងវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅមានសភាពខ្សោយនៅឡើយ។

 

 

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអេអាយអេមានទីតាំងនៅក្នុង១៨ប្រទេសនៃអាសីុ នឹងបានឈរលំដាប់កំពូលនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសទាំងនោះ។

 

 

ម្យ៉ាងវិញទៀត ពួកគេនឹងមានគម្រោងលើការវិនិយោគទុនមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល៣ទៅ៥ឆ្នាំទៅមុខទៀត។

 

 

 

[ពត៌មាន/NEWS]ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង Life insurance market growing