ការសន្

តើនារីៗធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសន្សំទឹកប្រាក់ 2ពាន់ដុល្លារបាន?

ទៅទំព័រមួយទៀតដើម្បីតាមដានបន្តសន្សំមុនចំណាយ ឬ ទុកដាក់ប្រាក់ដំឡើង។

មនុស្សដែលយល់ពីការសន្សំប្រាក់ គឺតែងតែបែងចែកប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវចំណាយនឹង ចំនួនប្រាក់ដែលគេត្រូវសន្សំ។

មនុស្សមួយចំនួន ទុកប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ខែ ដូចនេះប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេគឺកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ។

អ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តឆែកទឹកប្រាក់ក្នុងសៀវភៅធនាគាររបស់ពួកគេជារៀងរាល់ខែ ដើម្បីមើលការសន្សំប្រាក់របស់គេបានប៉ុន្មានហើយ។

ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការ តើវាជាការល្អទេដែលអ្នកគួរតែមានការសន្សំប្រាក់សម្ងាត់ ហើយមិនប្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នក ឬស្វាមីរបស់អ្នកនោះ?

វាអាចជួយបានពេលដែលអ្នកត្រូវការវាក្នុងពេលចាំបាច់។

ប្រយោគអង់គ្លេសមួយបាននិយាយថា “អ្វីតូចៗច្រើន ក្លាយជាធំ” មានន័យថាជំហានតូចៗរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកអោយឈានទៅដល់គោលដៅធំរបស់អ្នក។

តើអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទនេះទេ?

សូមអោយយោបល់របស់អ្នក នឹងធ្វើការចែកចាយបន្តទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

អានអត្ថបទបន្ទាប់អំពីការសន្សំទឹកប្រាក់នៅទីនេះ,

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ 

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?