ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង Life insurance market growing

ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង

 

ភ្នំពេញៈ ទោះបី​កម្ពុជា​ជា​ទីផ្សារ​តូច​មួយ​ក្តី ប៉ុន្តែ​វា​នៅ​តែ​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ជាច្រើន​កំពុង​ចូល​មក​ទីផ្សារ​នេះ ដែល​អ្នក​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​កាន់​តែ​ស្វិតស្វាញ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​។

ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​ធំ​ទី​ពីរ​របស់​ថៃ Bangkok Life បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ដំណើរ​ការ​នៅ​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត AIA នឹង​បើក​ដំណើរ​ការ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

 

 

 

 

Life insurance market grows

 

To read more, please click here

 

 

(The article is originally from Phnom Penh Post/ Post Khmer)