ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម Wing expands services

វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម

 

វីងបានពង្រីកសេវាទៅលើសេវាកម្មមួយដែលហៅថា វីងសហគ្រាសតូចនឹងល្មម ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយសហគ្រាសមួយចំនួនក្នុងការបើកប្រាក់ខែអោយនាយោជិករបស់ខ្លួនតាមរយៈគណនីរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះ។

 

ពួកគេជឿជាក់ថា ពួកគេនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាមួយនេះអោយសហគ្រាសមួយចំនួនបាន។

 

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់សេវានេះគឺសមរម្យនឹងអាចទទួលយកបាន។

 

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

(អង់គ្លេស)

 

To read more, please click here

 

 

(The article is originally from Khmer times)