ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]ខ្ជិលកត់ចំណងដៃ? Acleda e-wallet helps make payments

ខ្ជិលកត់ចំណងដៃ? មែនទេ ឈប់ព្រួយបារម្ភទៅអេសុីលីដាយូនីធី មានសេវាចង់ដៃតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

 

 

Acleda E-wallet service helps pay even at wedding??

 

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

 

 

To read more, please click here

 

(The article is originally from Khmernews)