ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]លំហូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខុស​ច្បាប់​មក​កម្ពុជា​ មាន​រាប់ពាន់​លាន illicit financial flows

លំហូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខុស​ច្បាប់​មក​កម្ពុជា​ មាន​រាប់ពាន់​លាន

 

Illicit trade lost millions of tax revenue

 

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

 

To read more, please click here

 

(The article is originally from Post Khmer/ Phnom Penh Post)