ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​

របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​

មន្ត្រី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ ហៅ​កាត់ ប​.​ស​.​សបាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា របប​សោធន​និវត្តន៍​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​ វិស័យ​​ឯក​ជន មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​។​
សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ
(The article is originally from news.sabay.com)