ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1 Saving account ranking in commercial banks 1

USD

 

3. PPCBank, UCB 1.0%

 

 

2. Sathapana Bank 1.5%

 

 

1.  CAB 2.0%