ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1

ប្រាក់រៀល

3. ធនាគារ ស្ថាបនា…1.5%

2. ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា…1.5%

1.  ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា…2.0%

សូមឱ្យជាពត៌មានបន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងអំពីធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ល្អជាងនេះ