ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1 Saving account ranking in commercial banks 1

 

ប្រាក់រៀល

 

3. ធនាគារ ស្ថាបនា…1.5%

 

 

2. ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា…1.5%

 

 

1.  ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា…2.0%

 

 

សូមឱ្យជាពត៌មានបន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងអំពីធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ល្អជាងនេះ

 

 

Check ranking on microfinance from here

 

Read how to choose a bank to open an account from here

 

Don’t forget to learn how to save money from here

 

 

 

Saving ranking in commercial banks as of May

 

Today we show you which commercial banks have highest interest rates.

 

They are lower than MFIs, but it does not mean it is not attractive.

 

The principal of investment is “high risk high return” or “low risk low return”.

 

It means if you want more returns, it is higher possibilities that you might fail, and if you want small returns, it is lower possibilities that you might fail.

 

So let’s check the ranking!