ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1

 

ប្រាក់ដុល្លារ

 

3. ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ…1.0%

 

 

 

 

2. ធនាគារ ស្ថាបនា…1.5%

 

 

 

 

1.  ធនាគារកម្ពុជា អាសីុ…2.0%