ការសន្

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1

 ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា

 

ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត។

 

អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារគឺមានកម្រិតទាបជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពួកគេមិនមានភាពទាក់ទាញនោះទេ។

 

គោលការណ៍នៃការវិនិយោគនេះគឺ “ហានិភ័យខ្ពស់ការសងត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ពស់”​​ ឬ “ហានិភ័យទាបការសងត្រឡប់មកវិញក៏ទាប”។

 

មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលសំណងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសំណងខ្ពស់ វាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកអាចនឹងបរាជ័យ​ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសំណងត្រឡប់មកវិញដោយមួយចំនួនតូច វាមានហានិភ័យទាបដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបានមកវិញ។

 

ដូច្នេះសូមមើលចំណាត់ថ្នាក់អត្រាការប្រាក់នីមួយៗ​