ការសន្

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត

ព្រោះអ្នកអាចទប់ស្កាត់ហានិភ័យណាមួយក្នុងករណីដែលធនាគារមួយទៀតមានបញ្ហា។

មានការនិយាយមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា “កុំដាក់ស៊ុតទាំងអស់របស់អ្នកនៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយ” មានន័យថាអ្នកនឹងបាត់បង់របស់មានតម្លៃទាំងអស់របស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យកន្ត្រកបានធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកមួយផ្សេងច្រើនទៀតនោះអ្នកអាចរក្សាទុកបានរបស់មួយចំនួនផ្សេងៗទៀត