ការសន្

[BLOG] តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត How to choose the best saving account

ព្រោះអ្នកអាចទប់ស្កាត់ហានិភ័យណាមួយក្នុងករណីដែលធនាគារមួយទៀតមានបញ្ហា។

 

មានការនិយាយមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា “កុំដាក់ស៊ុតទាំងអស់របស់អ្នកនៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយ” មានន័យថាអ្នកនឹងបាត់បង់របស់មានតម្លៃទាំងអស់របស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យកន្ត្រកបានធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកមួយផ្សេងច្រើនទៀនោះអ្នកអាចរក្សាទុកបានរបស់មួយចំនួនផ្សេងៗទៀត

 

 

How to choose the best saving account

 

Now we know which MFIs offer high interest rates.

 

But how do we choose one?