ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] Sihanouk Autonomous Port IPO

ក្រុមហ៊ុន​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ទីផ្សារ​ស្ទាប​ស្ទង់​តម្លៃ IPO

Port launches initial public offering roadshow

 

Check more from;

 

here in Khmer 

 

here in English