ការសន្

[BLOG] ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ RANKING -saving account in MFIs-

 

1. អិលអូអិលស៊ី 5.0%

 

 

[ប្រាក់រៀល]

 

3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ហត្ថាកសិករ 4.0%

 

 

 

2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត 4.5%

 

 

 

1. អិលអូអិលស៊ី 5.0%

 

 

 

ការដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំកាន់តែច្រើនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគ្រឹះស្ថានដែលនៅខាងលើមួយចំនួន!

 

អត្រាការប្រាក់គឺមានសារៈសំខាន់​ ប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលកាន់តែសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសធនាគារណាមួយដើម្បីបើកគណនីមួយ?

 

រៀនបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀត។

 

 

 

Saving account ranking in MFIs (as of April)

 

 

Last time we covered the importance of saving.

 

 

 

What is saving account? Check our last post!

 

 

Today we show you which MFIs have the highest interest rates in saving account.

 

[USD]

 

3. Amret 3.25%

 

 

 

2. HKL and Kredit 3.5%