ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត Acleda released e-wallet service

ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត

Acleda released e-wallet service called Unity Toan Chet.

To find our more, please visit

http://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_ebacledatoanchet

http://www.phnompenhpost.com/business/acleda-taps-e-wallet-market