ការសន្

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់? How to save money

 

ការព្យាយាមសន្សំទឹកប្រាក់ដែលផ្តើមគំនិតមួយដ៏ល្អ ដោយសន្សំប្រាក់ដាក់ចូលកូនជ្រូកសន្សំ ប្រអប់តូច ឬ ដោយ

ផ្ញើរនៅធនាគារ។

 

មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចសន្សំបានមានដូចជា៖

១. ព្យាយាមចំណាយប្រាក់តិច នឹង សន្សំប្រាក់ដែលសល់

២. កត់ត្រាអំពីថវិការប្រចាំថ្ងៃ ដោយដំបូងសន្សំ បន្ទាប់មកក៏យកមកចំណាយ។

 

វាគ្រាន់តែជាការរៀបចំប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូងចាយ បន្ទាប់មកសន្សំ ឬ សន្សំ បន្ទាប់មកចាយ។

 

ប៉ុន្តែជាទូទៅទីពីរគឺប្រសើរជាង។ មូលហេតុអ្វី?

 

ដោយសារតែអ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើលុយទាំងអស់ដែលអ្នករកបាន ប្រសិនបើវានៅជាមួយអ្នក

 

ហើយវាជាការពិបាកក្នុងការរៀបគម្រោងពីរបៀបសន្សំជាច្រើនដែលអ្នកចង់បានជារៀងរាល់ខែ។

 

ដើម្បីកំណត់ថវិកា តែងតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងតម្រូវការនិងស្វែងរករបៀបជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

 

បន្ទាប់ពីការចង់បាន តើនៅមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទៀត? នោះគឺជាការសន្សំរបស់អ្នក។

ចំណូល: 100 ដុល្លា

 

តម្រូវការ: 50 សម្រាប់អាហារ 10 សម្រាប់ប្រេងសាំង

 

ការចង់បាន: 10 សម្រាប់អាហារសម្រន់

 

ការសន្សំទុក: 30

 

ថវិកាមួយចំនួនបន្ថែមទៀត គឺជាការល្អប្រសើរជាងមុន។

 

ចែករំលែកជាមួយពួកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានវិធីល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីសន្សំប្រាក់!

 

Read how to choose a bank to open an account from here

Check ranking on microfinance from here, anc commercial bank from here

 

How to save money

 

In the last post, we learnt why saving is important.

 

Income-expense=saving

 

It’s simple but difficult if you want many things. So how?

 

Trying to be physically away from saving is a good idea by putting saving in a piggy bank, small box or bank account.

 

Some ways to save wisely;

  1. Try to spend less money and save the rest
  2. Set budget for daily life, and keep saving away first and spend the budget

 

It’s just a matter of order. Spend first and save or save first and spend.

 

But generally 2nd one is better. Why?