ការសន្

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

ការព្យាយាមសន្សំទឹកប្រាក់ដែលផ្តើមគំនិតមួយដ៏ល្អ ដោយសន្សំប្រាក់ដាក់ចូលកូនជ្រូកសន្សំ ប្រអប់តូច ឬ ដោយ

ផ្ញើរនៅធនាគារ។

មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចសន្សំបានមានដូចជា៖

១. ព្យាយាមចំណាយប្រាក់តិច នឹង សន្សំប្រាក់ដែលសល់

២. កត់ត្រាអំពីថវិការប្រចាំថ្ងៃ ដោយដំបូងសន្សំ បន្ទាប់មកក៏យកមកចំណាយ។

វាគ្រាន់តែជាការរៀបចំប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូងចាយ បន្ទាប់មកសន្សំ ឬ សន្សំ បន្ទាប់មកចាយ។

ប៉ុន្តែជាទូទៅទីពីរគឺប្រសើរជាង។ មូលហេតុអ្វី?

ដោយសារតែអ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើលុយទាំងអស់ដែលអ្នករកបាន ប្រសិនបើវានៅជាមួយអ្នក

ហើយវាជាការពិបាកក្នុងការរៀបគម្រោងពីរបៀបសន្សំជាច្រើនដែលអ្នកចង់បានជារៀងរាល់ខែ។

ដើម្បីកំណត់ថវិកា តែងតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងតម្រូវការនិងស្វែងរករបៀបជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

បន្ទាប់ពីការចង់បាន តើនៅមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទៀត? នោះគឺជាការសន្សំរបស់អ្នក។

ចំណូល: 100 ដុល្លា

តម្រូវការ: 50 សម្រាប់អាហារ 10 សម្រាប់ប្រេងសាំង

ការចង់បាន: 10 សម្រាប់អាហារសម្រន់

ការសន្សំទុក: 30

ថវិកាមួយចំនួនបន្ថែមទៀត គឺជាការល្អប្រសើរជាងមុន។

ចែករំលែកជាមួយពួកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានវិធីល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីសន្សំប្រាក់!