ការសន្

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

ជាចុងក្រោយ យើងគួររៀនអំពី ហេតុអ្វីការសន្សំទឹកប្រាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់។

 

ចំណូល – ចំណាយ = ការសន្សំ។

 

វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែពិបាកប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីជាច្រើន។ ដូច្នេះគួរធ្វើដូចម្តេច?