ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ?

យើងទទួលបានទឹកប្រាក់មកពីការងារ។ វាត្រូវបានគេហៅថាប្រាក់ចំណូល។

យើងចំណាយប្រាក់ និង វាត្រូវបានហៅថាការចំណាយ។

តើអ្នកចំណាយប្រាក់ដើម្បីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ?

អាហារ, ភេសជ្ជៈ, កាតទូរស័ព្ទ, ការបង់ថ្លៃជួល, ប្រេងសាំង, ភាពយន្ត?

ជំហានដំបូង តែងតែចាប់ផ្តើមពីការយល់ដឹងអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

តើអ្នកយល់ឃើញឬនៅនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន?

តម្រូវការមានន័យថាអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានដូចជាអាហារ។

ចំណង់មានន័យថាអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវការ។

ពិតជាគួរឱ្យសោកស្តាយផងដែលរស់នៅមិនមានការចង់បាន។

បន្ទាប់មក យើងគួររៀនអំពីការរក្សាប្រាក់។