ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ? What is financial literacy?

 

យើងទទួលបានទឹកប្រាក់មកពីការងារ។ វាត្រូវបានគេហៅថាប្រាក់ចំណូល។

 

យើងចំណាយប្រាក់ និង វាត្រូវបានហៅថាការចំណាយ។

 

តើអ្នកចំណាយប្រាក់ដើម្បីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ?

 

អាហារ, ភេសជ្ជៈ, កាតទូរស័ព្ទ, ការបង់ថ្លៃជួល, ប្រេងសាំង, ភាពយន្ត?

 

ជំហានដំបូង តែងតែចាប់ផ្តើមពីការយល់ដឹងអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

 

តើអ្នកយល់ឃើញឬនៅនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន?

 

តម្រូវការមានន័យថាអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានដូចជាអាហារ។

 

ចំណង់មានន័យថាអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវការ។

 

ពិតជាគួរឱ្យសោកស្តាយផងដែលរស់នៅមិនមានការចង់បាន។

 

បន្ទាប់មក យើងគួររៀនអំពីការរក្សាប្រាក់។

 

 

What is financial literacy?

 

Financial literacy is understanding about money and finance to choose appropriate financial decisions and manage personal finance.

 

We cover not only loans but also wide range of knowledge including;

 

-Family budget management

 

-Saving

 

-Spending

 

-Investing

 

-Financial risks on your life events

 

Let’s learn basic.