ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ? What is financial literacy?

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ?

អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការយល់ដឹងអំពីទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជ្រើសរើសយកការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសមស្របនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។

 

ពួកយើងមិនត្រឹមតែផ្តល់ពត៍មានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ទៅលើចំណេះដឹងទូលំទូលាយដែលមានដូចជា៖

 

-ការគ្រប់គ្រងថវិកាគ្រួសារ

 

-ការរក្សាទុក

 

-ការចំណាយ

 

-ការវិនិយោគ

 

-ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក

 

តោះរៀនអំពីមូលដ្ឋានដំបូង